യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ സമ്മേളനം

2022 ജൂൺ 25 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി വരെ വിദ്യാജ്യോതി മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽവച്ചു എല്ലാ മതബോധനയൂണിറ്റിലെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email