പ്രധാനദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം

2022 മെയ് 21 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 .30 മുതൽ 2 മണി വരെ വിദ്യാജ്യോതി മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് . എല്ലാ പ്രധാനദ്ധ്യാപകരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email