പ്രധാനദ്ധ്യാപകുടെ മീറ്റിം​ഗ് (2021 ഒക്ടോബർ 23)

2021 ഒക്ടോബർ 23-ാം തിയ്യതി ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ 10.30 വരെ വിദ്യാജ്യോതിയിൽ വെച്ച് പ്രധാനദ്ധ്യാപകരുടെ മീറ്റിം​ഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം എല്ലാ ക്ലിസ്സുകളിലെയും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ മതബോധനഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email