നവംബർ 4 മതാദ്ധ്യാപകദിനം

നവംബർ 4-ാം തിയ്യതി മതാദ്ധ്യാപകരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വി. ചാൾസ് ബൊറോമിയോയുടെ തിരുനാൾ. അന്നേ ദിവസം എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും മതാദ്ധ്യാപകദിനയായി ആ​ഘോഷിക്കുന്നതും, മതാദ്ധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email