ഗ്രേയ്‌സ്‌ഫെസ്റ്റ് 2022

2022 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് . എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഗ്രേയ്‌സ്‌ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണെ. ഗ്രേയ്സ് ഫെസ്റ്റോടുകൂടിയാണ് വിശ്യാസപരിശീലനം അദ്ധ്യയനവർഷം സമാപിക്കുന്നത് .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email