ക്രേദോ മതാദ്ധ്യാപക സംഗമം

വിദ്യാജ്യോതി വിശ്യാസപരിശീലനകേന്ദത്തിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചു ഒരുക്കുന്ന ‘ക്രേദോ’ ജനുവരി 9 ഞായറാഴ്ച V, VI, VII ക്ലാസ്സുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് കൊടകര സഹൃദയ ക്യാമ്പസിൽവച്ചു നടത്തുന്നതായിരിക്കും . ഓരോ മതബോധന യൂണിറ്റുകളിലും സബ്സ്റ്റിട്യൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർക്കും താല്പര്യമുള്ള പ്രധാനദ്ധ്യാപകർക്കും ജനുവരി 2 , 9 എന്നീ തിയ്യതികൾ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email