നന്ദി

2021-2022 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ എല്ലാ വാർഷീക പരീക്ഷകളും വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടത്തിയ എല്ലാ വികാരിയാച്ചന്മാർക്കും പ്രധാനദ്ധ്യാപകർക്കും X, XII Paper Valuation ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്‌ത എല്ലാ അദ്ധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email