അഭിനന്ദനങ്ങൾ

2021 2022 അദ്ധ്യായന വർഷത്തിൽ 10, 12 ക്ലാസ്സുകളിലെ രൂപതമതബോധന വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മതാദ്ധ്യാപക പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അദ്ധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ‘O ‘ ഗ്രേഡ് , ‘A +’ ഗ്രേഡ് നേടി ഉന്നതവിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email