2021-22 പി.ടി.എ പ്രസിഡന്‍ന്‍റുമാരുടെ സമ്മേളനം

ആഗസ്റ്റ് 7-ാം തിയ്യതി ശനിയാഴ്ച്ച പി.ടി.എ പ്രസിഡന്‍ന്‍റുമാരുടെ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email