“റബ്ബോനി” – Mini Training for Teachers

Mini Training ക്ലാസ്സുകളില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ക്ലാസ്സ് നയിച്ച ബഹു. വൈദികര്‍ക്കും ആനിമേറ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email