അവാര്‍ഡ് ദാനം മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു

2021 ജുലൈ 2, 3 തിയ്യതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന അവാര്‍ഡ് ദാനം സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാകുന്നതനുസരിച്ചു ആഗസ്റ്റ്/സെപ്തംബര്‍ മാസങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email